Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden


1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wij behouden te allen tijde het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen of kleuren te wijzigen.

3. Levering en transport

1. Levering geschiedt uitsluitend à contant, door betaling vooraf, door betaling met pin of via Ideal , tenzij anders is overeengekomen. Bestellingen die plaats hebben gevonden via de webshop worden uitsluitend geleverd door voorafbetaling, via Ideal of andere betaalmogelijkheden die geboden worden op onze webshop. Leveringen naar het buitenland vinden alleen plaats door voorafbetaling.
2. Bij levering binnen Nederland voor een totale waarde exclusief BTW tot € 150,-  worden de verzendkosten van
€ 5,25 volledig in rekening gebracht. Bij levering binnen Nederland voor een totale waarde exclusief BTW vanaf
€ 150,-  worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.
3.  Bij levering naar België voor een totale waarde exclusief BTW tot € 150,-  worden de verzendkosten van € 8,50 volledig in rekening gebracht. Bij levering naar België voor een totale waarde exclusief BTW vanaf € 150,- worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.
4.  Bij levering naar Duitsland voor een totale waarde exclusief BTW tot € 150,- worden de verzendkosten van € 12,00 volledig in rekening gebracht. Bij levering naar Duitsland voor een totale waarde exclusief BTW vanaf € 150,-  worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.
5. Zendingen geschieden op risico van de koper.
6. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden zodra het product weer op voorraad is.
7. NLC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor te late of vertraagde leveringen.
8. Indien bestellingen door nalatigheid van de besteller niet afgeleverd kunnen worden, worden de kosten die daaraan verbonden zijn alsnog bij een volgende levering in rekening gebracht.
9. NLC streeft ernaar bestellingen die voor 11.00 op een verzenddag zijn geplaatst diezelfde dag te versturen. De verzenddagen zijn dinsdag t/m donderdag.
10. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

4. Prijzen

Alle in de prijslijsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen kunnen op ieder moment zonder voorbericht gewijzigd worden.

5. Reclame

Reclames dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden vermeld. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Zijn producten geheel of gedeeltelijk gebruikt, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.Retourzendingen zijn voor kosten van de koper.

6. Garantie

1. Elektrische apparaten geleverd door NLC die binnen 1 jaar na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan NLC mits de klachten schriftelijk zijn gemeld. NLC behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat NLC in voor retour- en reparatiekosten. De aankoopbon of factuur is het garantiebewijs. Tijdbestek van reparaties en retourzending is afhankelijk van de afhandeling van de fabrikant (eventuele onderdelen).
2. Er is geen sprake van garantie onder de volgende gevallen:- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van NLC of de fabrikant zijn verricht.- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
3. Wanneer er voor het achterhalen van een deffect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. NLC streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
4. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan de koper zijn eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten.
5. NLC geeft geen garanties m.b.t. de kwaliteit en/of verborgen gebreken van de verkochte goederen. Voor het gebruik dienen de koper en haar klanten de gebruiksaanwijzing en de eventueel op de verpakking aanwezige waarschuwingen goed te bestuderen.

7. Retourzendingen

Geleverde en geaccepteerde producten worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Wij hebben het recht vrachtkosten van retourzendingen in rekening te brengen.

8. Schadevergoeding

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in het geval van niet, niet volledige of niet goede levering hoe ook, onverminderd ons recht alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgeloten.Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van onze producten worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door ondeskundig dan wel verkeerd gebruik.

9. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betaling, met pin, door betaling vooraf of via Ideal (zie 3.1 t/m 3.3)
2. NLC is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, alsmede om in nader overeen te komen gedeelten te factureren, dan wel anderzins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door de koper te verlangen. Indien de koper aan dit verlangen niet tegemoet komt, heeft NLC het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient de koper aan NLC de ten gevolge daarvan door laatst genoemde geleden schade te vergoeden.
3. Indien koper enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, een zending weigert of niet tijdig ophaalt, is NLC gerechtigd om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen betaling voorafgaand aan levering af te dwingen. Kosten van niet geaccepteerde zendingen komen voor kosten van de koper.
4. Indien de koper een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaalt, is NLC gerechtigd opvolgende leveringen op te schorten totdat het volledige bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op het rekeningnummer van NLC.

10. Kosten

1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke NLC maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de koper te bewerkstelligen, zijn ten laste van de koper.
2. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van NLC is gesteld, ongeacht de koper daarvan op de hoogte is.

11. Aansprakelijkheid

1. NLC aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij een beperkt aantal gebruikers bij gebruik van de producten van NLC. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient direct gestaakt te worden bij jeuk, rood worden van de huid of het ontstaan van blaasjes. NLC adviseert gebrukers van haar producten contact op te nemen met de huisarts in ieder geval van astma of zwangerschap. Doorverkoop of gebruik ten behoeve van de onderneming van de koper geschiedt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Deze dient de producten slechts te gebruiken wanneer hij/zij oordeelkundig en voldoende opgeleid kan handelen.
2. NLC is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de terzake gegeven garanties.
3. NLC is noch op grond van de wet noch uit overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de koper of een derde terzake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van NLC te allen tijde beperkt tot het aan de koper gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
5. NLC kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen en die niet met de leiding van het bedrijf van NLC zijn belast.
6. NLC is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

12. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van NLC tot volledige betaling is gedaan.

13. Eigendomsrechten

Niets uit handleidingen, brochures, folders of lesboeken mag gekopieerd noch vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Nail  Line b.v. Productnamen en gebruikte namen in de productlijnen van Nail Line b.v. mogen niet gebruikt noch vermenigvuldigd worden.

Opleiding Nagelstyliste